برای بستن، ESC را بفشارید

بیوانفورماتیک

1 مقاله
1

بیوانفورماتیک علم مطالعه بیولوژی با کمک منطق های ریاضی و نرم افزارهای مختلف است.